اوقات نماز Албания

Албания اوقات نماز Албания - Namaz Timings Albania -- ۱٩ июнь ۲۰۲۴ - среда

 • история
 • Фаджр
 • восход
 • Исра
 • Зухр
 • 'Аср
 • Магриб
 • Иша
 • Кибла
 • Пекин
 • Фаджр38:02
 • восход00:05
 • Исра54:05
 • Зухр52:12
 • 'Аср53:16
 • Магриб27:20
 • Иша27:22
 • Кибла28:11
 • Саранда
 • Фаджр47:02
 • восход02:05
 • Исра56:05
 • Зухр51:12
 • 'Аср50:16
 • Магриб22:20
 • Иша17:22
 • Кибла29:11
 • Тирана
 • Фаджр35:02
 • восход58:04
 • Исра53:05
 • Зухр52:12
 • 'Аср54:16
 • Магриб28:20
 • Иша29:22
 • Кибла28:11
 • Дуррес
 • Фаджр37:02
 • восход00:05
 • Исра54:05
 • Зухр53:12
 • 'Аср55:16
 • Магриб28:20
 • Иша29:22
 • Кибла28:11
 • Берат
 • Фаджр41:02
 • восход01:05
 • Исра55:05
 • Зухр52:12
 • 'Аср53:16
 • Магриб26:20
 • Иша24:22
 • Кибла28:11
 • Химара
 • Фаджр46:02
 • восход03:05
 • Исра57:05
 • Зухр52:12
 • 'Аср52:16
 • Магриб24:20
 • Иша20:22
 • Кибла29:11
 • Колёня
 • Фаджр44:02
 • восход01:05
 • Исра55:05
 • Зухр51:12
 • 'Аср50:16
 • Магриб23:20
 • Иша19:22
 • Кибла29:11
 • Пука
 • Фаджр27:02
 • восход55:04
 • Исра51:05
 • Зухр52:12
 • 'Аср55:16
 • Магриб30:20
 • Иша35:22
 • Кибла28:11
 • Shijak
 • Фаджр36:02
 • восход59:04
 • Исра54:05
 • Зухр53:12
 • 'Аср55:16
 • Магриб29:20
 • Иша30:22
 • Кибла28:11
 • Буррели
 • Фаджр32:02
 • восход57:04
 • Исра51:05
 • Зухр51:12
 • 'Аср53:16
 • Магриб28:20
 • Иша30:22
 • Кибла28:11
 • Кукес
 • Фаджр26:02
 • восход54:04
 • Исра49:05
 • Зухр50:12
 • 'Аср53:16
 • Магриб28:20
 • Иша32:22
 • Кибла28:11
 • Байрам Курри
 • Фаджр24:02
 • восход54:04
 • Исра49:05
 • Зухр51:12
 • 'Аср55:16
 • Магриб30:20
 • Иша36:22
 • Кибла28:11
 • Фиери
 • Фаджр41:02
 • восход01:05
 • Исра56:05
 • Зухр53:12
 • 'Аср53:16
 • Магриб27:20
 • Иша25:22
 • Кибла28:11
 • Либражд
 • Фаджр34:02
 • восход57:04
 • Исра51:05
 • Зухр50:12
 • 'Аср51:16
 • Магриб25:20
 • Иша25:22
 • Кибла28:11
 • Лас
 • Фаджр33:02
 • восход58:04
 • Исра53:05
 • Зухр53:12
 • 'Аср55:16
 • Магриб29:20
 • Иша32:22
 • Кибла28:11
 • Круя
 • Фаджр34:02
 • восход59:04
 • Исра53:05
 • Зухр53:12
 • 'Аср55:16
 • Магриб29:20
 • Иша31:22
 • Кибла28:11
 • Поградец
 • Фаджр36:02
 • восход57:04
 • Исра51:05
 • Зухр49:12
 • 'Аср50:16
 • Магриб23:20
 • Иша22:22
 • Кибла28:11
 • Пермети
 • Фаджр43:02
 • восход00:05
 • Исра54:05
 • Зухр50:12
 • 'Аср49:16
 • Магриб22:20
 • Иша18:22
 • Кибла28:11
 • Пешкопия
 • Фаджр29:02
 • восход55:04
 • Исра50:05
 • Зухр50:12
 • 'Аср52:16
 • Магриб26:20
 • Иша29:22
 • Кибла28:11
 • Балш
 • Фаджр42:02
 • восход01:05
 • Исра55:05
 • Зухр52:12
 • 'Аср52:16
 • Магриб25:20
 • Иша23:22
 • Кибла28:11

Албания - Albania

اوقات نماز Албания - Namaz Timings Albania - Prayer Timings AlbaniaАлбания

اولكه‌لر