اوقات نماز Азербайджан

Азербайджан اوقات نماز Азербайджан - Namaz Timings Azerbaijan -- ۱۱ декабрь ۲۰۲۳ - понедельник

 • история
 • Фаджр
 • восход
 • Исра
 • Зухр
 • 'Аср
 • Магриб
 • Иша
 • Кибла
 • Гянджа
 • Фаджр13:06
 • восход58:07
 • Исра54:08
 • Зухр57:12
 • 'Аср20:15
 • Магриб38:17
 • Иша10:19
 • Кибла58:13
 • Закаталы
 • Фаджр14:06
 • восход01:08
 • Исра56:08
 • Зухр56:12
 • 'Аср16:15
 • Магриб33:17
 • Иша07:19
 • Кибла57:13
 • Астара
 • Фаджр01:06
 • восход43:07
 • Исра35:08
 • Зухр47:12
 • 'Аср15:15
 • Магриб32:17
 • Иша02:19
 • Кибла26:14
 • Хачмас
 • Фаджр05:06
 • восход52:07
 • Исра47:08
 • Зухр47:12
 • 'Аср07:15
 • Магриб24:17
 • Иша58:18
 • Кибла12:14
 • Ленкорань
 • Фаджр01:06
 • восход43:07
 • Исра37:08
 • Зухр47:12
 • 'Аср15:15
 • Магриб33:17
 • Иша03:19
 • Кибла23:14
 • Шеки
 • Фаджр11:06
 • восход57:07
 • Исра53:08
 • Зухр54:12
 • 'Аср10:15
 • Магриб33:17
 • Иша06:19
 • Кибла02:14
 • Куба
 • Фаджр05:06
 • восход52:07
 • Исра48:08
 • Зухр49:12
 • 'Аср09:15
 • Магриб27:17
 • Иша01:19
 • Кибла10:14
 • Евлах
 • Фаджр10:06
 • восход56:07
 • Исра50:08
 • Зухр54:12
 • 'Аср17:15
 • Магриб34:17
 • Иша07:19
 • Кибла04:14
 • Сабирабад
 • Фаджр05:06
 • восход49:07
 • Исра43:08
 • Зухр49:12
 • 'Аср13:15
 • Магриб30:17
 • Иша02:19
 • Кибла15:14
 • Нахичевань
 • Фаджр15:06
 • восход58:07
 • Исра52:08
 • Зухр01:13
 • 'Аср23:15
 • Магриб46:17
 • Иша16:19
 • Кибла56:13
 • Сумгайыт
 • Фаджр00:06
 • восход46:07
 • Исра40:08
 • Зухр44:12
 • 'Аср02:15
 • Магриб24:17
 • Иша56:18
 • Кибла21:14
 • Газах
 • Фаджр18:06
 • восход04:08
 • Исра59:08
 • Зухр01:13
 • 'Аср22:15
 • Магриб40:17
 • Иша14:19
 • Кибла51:13
 • Aliabad
 • Фаджр13:06
 • восход00:08
 • Исра56:08
 • Зухр56:12
 • 'Аср16:15
 • Магриб34:17
 • Иша08:19
 • Кибла58:13
 • Шемахы
 • Фаджр04:06
 • восход50:07
 • Исра45:08
 • Зухр48:12
 • 'Аср06:15
 • Магриб28:17
 • Иша01:19
 • Кибла14:14
 • Акна
 • Фаджр10:06
 • восход55:07
 • Исра49:08
 • Зухр55:12
 • 'Аср14:15
 • Магриб36:17
 • Иша08:19
 • Кибла05:14

Азербайджан - Azerbaijan

اوقات نماز Азербайджан - Namaz Timings Azerbaijan - Prayer Timings AzerbaijanАзербайджан

اولكه‌لر