اوقات نماز Китайская

Китайская اوقات نماز Китайская - Namaz Timings China -- ۲۵ июль ۲۰۲۴ - четверг

 • история
 • Фаджр
 • восход
 • Исра
 • Зухр
 • 'Аср
 • Магриб
 • Иша
 • Кибла
 • Гуанчжоу
 • Фаджр20:04
 • восход52:05
 • Исра22:06
 • Зухр39:12
 • 'Аср00:16
 • Магриб21:19
 • Иша38:20
 • Кибла38:12
 • Пекин
 • Фаджр56:02
 • восход00:05
 • Исра39:05
 • Зухр26:12
 • 'Аср21:16
 • Магриб45:19
 • Иша29:21
 • Кибла51:10
 • Шанхай
 • Фаджр21:03
 • восход03:05
 • Исра36:05
 • Зухр06:12
 • 'Аср45:15
 • Магриб03:19
 • Иша29:20
 • Кибла13:12

Китайская - China

اوقات نماز Китайская - Namaz Timings China - Prayer Timings China