اوقات نماز Македония

Македония اوقات نماز Македония - Namaz Timings Macedonia -- ۱۶ апрель ۲۰۲۴ - вторник

 • история
 • Фаджр
 • восход
 • Исра
 • Зухр
 • 'Аср
 • Магриб
 • Иша
 • Кибла
 • Скопье
 • Фаджр54:03
 • восход44:05
 • Исра35:06
 • Зухр44:12
 • 'Аср24:16
 • Магриб27:19
 • Иша02:21
 • Кибла52:10
 • Куманово
 • Фаджр54:03
 • восход44:05
 • Исра34:06
 • Зухр43:12
 • 'Аср28:16
 • Магриб25:19
 • Иша01:21
 • Кибла52:10
 • Гостивар
 • Фаджр58:03
 • восход47:05
 • Исра37:06
 • Зухр46:12
 • 'Аср31:16
 • Магриб28:19
 • Иша03:21
 • Кибла50:10
 • Охрид
 • Фаджр01:04
 • восход48:05
 • Исра38:06
 • Зухр47:12
 • 'Аср31:16
 • Магриб28:19
 • Иша01:21
 • Кибла49:10
 • Кичево
 • Фаджр58:03
 • восход47:05
 • Исра37:06
 • Зухр46:12
 • 'Аср26:16
 • Магриб28:19
 • Иша02:21
 • Кибла50:10
 • Дебар
 • Фаджр00:04
 • восход49:05
 • Исра39:06
 • Зухр48:12
 • 'Аср32:16
 • Магриб29:19
 • Иша04:21
 • Кибла49:10
 • Прилеп
 • Фаджр56:03
 • восход45:05
 • Исра25:06
 • Зухр44:12
 • 'Аср28:16
 • Магриб25:19
 • Иша59:20
 • Кибла51:10
 • Тетово
 • Фаджр57:03
 • восход46:05
 • Исра37:06
 • Зухр46:12
 • 'Аср31:16
 • Магриб28:19
 • Иша04:21
 • Кибла51:10
 • Битола
 • Фаджр59:03
 • восход46:05
 • Исра36:06
 • Зухр45:12
 • 'Аср29:16
 • Магриб25:19
 • Иша59:20
 • Кибла50:10

Македония - Macedonia

اوقات نماز Македония - Namaz Timings Macedonia - Prayer Timings Macedonia