اوقات نماز Македония

Македония اوقات نماز Македония - Namaz Timings Macedonia -- ۱۱ декабрь ۲۰۲۳ - понедельник

 • история
 • Фаджр
 • восход
 • Исра
 • Зухр
 • 'Аср
 • Магриб
 • Иша
 • Кибла
 • Скопье
 • Фаджр54:04
 • восход42:06
 • Исра39:07
 • Зухр37:11
 • 'Аср50:13
 • Магриб14:16
 • Иша48:17
 • Кибла24:08
 • Куманово
 • Фаджр54:04
 • восход42:06
 • Исра38:07
 • Зухр36:11
 • 'Аср54:13
 • Магриб12:16
 • Иша47:17
 • Кибла25:08
 • Гостивар
 • Фаджр56:04
 • восход44:06
 • Исра40:07
 • Зухр39:11
 • 'Аср58:13
 • Магриб16:16
 • Иша50:17
 • Кибла19:08
 • Охрид
 • Фаджр55:04
 • восход42:06
 • Исра38:07
 • Зухр39:11
 • 'Аср00:14
 • Магриб19:16
 • Иша52:17
 • Кибла14:08
 • Кичево
 • Фаджр56:04
 • восход42:06
 • Исра39:07
 • Зухр39:11
 • 'Аср54:13
 • Магриб17:16
 • Иша51:17
 • Кибла18:08
 • Дебар
 • Фаджр57:04
 • восход44:06
 • Исра40:07
 • Зухр41:11
 • 'Аср00:14
 • Магриб19:16
 • Иша53:17
 • Кибла16:08
 • Прилеп
 • Фаджр54:04
 • восход40:06
 • Исра26:07
 • Зухр37:11
 • 'Аср57:13
 • Магриб15:16
 • Иша49:17
 • Кибла20:08
 • Тетово
 • Фаджр56:04
 • восход44:06
 • Исра41:07
 • Зухр39:11
 • 'Аср57:13
 • Магриб15:16
 • Иша50:17
 • Кибла21:08
 • Битола
 • Фаджр53:04
 • восход39:06
 • Исра35:07
 • Зухр37:11
 • 'Аср59:13
 • Магриб17:16
 • Иша50:17
 • Кибла17:08

Македония - Macedonia

اوقات نماز Македония - Namaz Timings Macedonia - Prayer Timings Macedonia