اوقات نماز Македония

Македония اوقات نماز Македония - Namaz Timings Macedonia -- ۲۴ июль ۲۰۲۴ - среда

 • история
 • Фаджр
 • восход
 • Исра
 • Зухр
 • 'Аср
 • Магриб
 • Иша
 • Кибла
 • Скопье
 • Фаджр59:02
 • восход11:05
 • Исра04:06
 • Зухр51:12
 • 'Аср45:16
 • Магриб12:20
 • Иша04:22
 • Кибла23:11
 • Куманово
 • Фаджр57:02
 • восход10:05
 • Исра03:06
 • Зухр50:12
 • 'Аср49:16
 • Магриб12:20
 • Иша04:22
 • Кибла23:11
 • Гостивар
 • Фаджр03:03
 • восход14:05
 • Исра07:06
 • Зухр53:12
 • 'Аср52:16
 • Магриб14:20
 • Иша05:22
 • Кибла23:11
 • Охрид
 • Фаджр07:03
 • восход16:05
 • Исра09:06
 • Зухр53:12
 • 'Аср51:16
 • Магриб12:20
 • Иша01:22
 • Кибла23:11
 • Кичево
 • Фаджр04:03
 • восход14:05
 • Исра07:06
 • Зухр53:12
 • 'Аср46:16
 • Магриб13:20
 • Иша03:22
 • Кибла23:11
 • Тетово
 • Фаджр00:03
 • восход12:05
 • Исра06:06
 • Зухр53:12
 • 'Аср52:16
 • Магриб14:20
 • Иша06:22
 • Кибла23:11
 • Дебар
 • Фаджр06:03
 • восход16:05
 • Исра09:06
 • Зухр54:12
 • 'Аср53:16
 • Магриб15:20
 • Иша05:22
 • Кибла23:11
 • Прилеп
 • Фаджр04:03
 • восход13:05
 • Исра56:05
 • Зухр50:12
 • 'Аср48:16
 • Магриб09:20
 • Иша59:21
 • Кибла23:11
 • Битола
 • Фаджр06:03
 • восход14:05
 • Исра07:06
 • Зухр51:12
 • 'Аср49:16
 • Магриб10:20
 • Иша59:21
 • Кибла23:11

Македония - Macedonia

اوقات نماز Македония - Namaz Timings Macedonia - Prayer Timings Macedonia