اوقات نماز Греция

Греция اوقات نماز Греция - Namaz Timings Greece -- ۲۴ июль ۲۰۲۴ - среда

 • история
 • Фаджр
 • восход
 • Исра
 • Зухр
 • 'Аср
 • Магриб
 • Иша
 • Кибла
 • Афины
 • Фаджр15:04
 • восход12:06
 • Исра03:07
 • Зухр42:13
 • 'Аср34:17
 • Магриб52:20
 • Иша33:22
 • Кибла22:12
 • Салоники
 • Фаджр03:04
 • восход09:06
 • Исра01:07
 • Зухр45:13
 • 'Аср41:17
 • Магриб02:21
 • Иша49:22
 • Кибла23:12
 • Комотини
 • Фаджр50:03
 • восход58:05
 • Исра50:06
 • Зухр35:13
 • 'Аср32:17
 • Магриб53:20
 • Иша42:22
 • Кибла24:12
 • Ксанти
 • Фаджр52:03
 • восход00:06
 • Исра53:06
 • Зухр37:13
 • 'Аср34:17
 • Магриб55:20
 • Иша44:22
 • Кибла23:12
 • Александруполис
 • Фаджр51:03
 • восход57:05
 • Исра49:06
 • Зухр33:13
 • 'Аср30:17
 • Магриб50:20
 • Иша38:22
 • Кибла23:12

Греция - Greece

اوقات نماز Греция - Namaz Timings Greece - Prayer Timings Greece